Tuesday, April 19, 2011

HUWAG TULARAN: PITO ANG ASAWA KO (1974)

Click on images to enlarge
Huwag Tularan:  Pito Ang Asawa Ko (1974)

(VP Pictures, starring Vic Vargas, Gloria Romero, Gina Pareno, Liza Lorena, Celia Rodriguez, Marissa Delgado, Bella Flores & Orlando Nadres, directed by Ishmael Bernal)

Vic Vargas, Gloria Romero, Gina Pareno, Celia Rodriguez, Liza Lorena, Marissa Delgado,
Bella Flores, & ?


* * * * * * *

No comments: