Sunday, March 19, 2017

ANG KASO NG PERLAS NG SILANGAN AT NG MGA MUSLIM (Kislap Magasin, September 19, 1969)

Click on images to enlargeArticle by Mila Parawan
Source:  Kislap Magasin, September 19, 1969
(Courtesy of:  Mercy G. Masangcay)

* * * * * *
No comments: