Thursday, April 27, 2017

NANG ANG TALING BUMIBIGKIS SA ISANG PAMILYA AY MALAGOT... (Jingle Extra Hot Magazine, September 22, 1983)

Click on images to enlarge


Article by J.R.
Jingle Extra Hot Magazine, September 22, 1983

* * * * * * *


No comments: